Deutsch English Turkce
ŞEHiT Ailelerinden ve GAZi lerden Ücret Almıyoruz               Meskenin işyeri olarak değiştirilmesi!               İstanbul’dan kıyılara kalıcı göç yaşanıyor!               
Ana Sayfa Yatırım Danışmanlık Satılıklar Kiralıklar Hakkımızda İletişim
Paylas |

İpotek

A-İPOTEK

İpotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir (MK.765-887).

İpoteğe konu olacak gayrimenkul krediyi alarak borçlanan şahsa ait olabileceği gibi bir üçüncü kişiye de ait olabilir. Taşınmaz mallar ipotek edilebileceği gibi müstakil ve daimi haklar da ipotek edilebilir. Ticari işletmelerin rehin edilmesi de mümkündür. Hisseli bir taşınmaz malın mevcut hissesi ipotek edilebilirken ifraz edilmedikçe bir parçası ipotek edilemez. Yine taşınmaz malın tam olan hissesi paylara ayrılarak ipotek edilemez. İştirak halinde mülkiyette, iştirak çözülmeden bir paydaşın payı rehnedilemez. Üzerinde ihtiyati tedbir, kamu haczi, konkordato, iflas gibi temlik hakkını yasaklayan şerhler bulunan taşınmaz mallar ipotek edilemez.

İpotek tesisi için kural olarak resmi senet düzenlemesi gerekir. Ancak konut yapanlara ihracatçılara, turizm tesisi yapanlarla işletmecilerine, sanayicilere, esnaf ve sanatkarlara, konuları ile ilgili olarak bankalarca veya kamu kurum ve kuruluşları ile (OYAK dahil) açılacak krediler için resmi senet düzenlenmesi zorunlu değildir. Taraflar arasındaki borç sözleşmesi yevmiyeye alınarak ipoteğin tescili yapılır. Tarımsal kredilerde de aynı usule uyulmaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce izin verilen bankalarca ve diğer kredi finans kurumlarınca ipotek işlemlerinde matbu resmi senet kullanılması mümkündür. Düzenlenen resmi senette, ipoteğin unsurları olan süre, rehin miktarı, derece-sıra, alacaklısının adı-soyadı-baba adı, tüzel kişinin ünvanı ve faiz oranının ipoteğin tesisi sırasında resmi senede, ipotek belgesine ve tapu kütüğüne yazılması veya en azından “bila faiz (faizsiz), bila müddet (süresiz), fekki bildirilinceye kadar (F.B.K)” şeklinde bir belirtme yapılması zorunludur.

Gerekli Belgeler:

1. İpotek edilecek taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikinin sözlü beyanı,

2. Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları,

3. Alacaklının iki, borçlunun bir adet son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları,

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse, ayrıca temsile ilişkin belge.

5. Lehine ipotek tesis edilenlerin vergi kimlik numarasını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.


B) İŞLEMİN MALİ YÖNÜ1. 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin (7. a, b, c) pozisyonlarına göre;

Akdin icrasından önce, ipotekle temin edilen borç miktarı üzerinden, Binde 3.6 tapu harcı ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı (1) sayılı Tablonun (I.1/a) pozisyonuna göre de Binde 7.5 oranında damga vergisi, ipotek borçlusundan tahsil edilir.Eğer belgelerin tasdikli fotokopisi isteniyorsa beher sayfasına suret harcı tahsil ettirilir.

Bankalarca kullandırılan kredilerin teminatını teşkil etmek üzere tesis edilecek olan ipotek işleminden tahsil edilecek harcın tapu kütüğüne yazılacak ipotek miktarı üzerinden değil, verilen kredi tutarı üzerinden hesaplanması gerekir. Resmi senet tapu müdürlüğünce düzenlenmiyorsa damga vergisinin bankaca tahsili lazımdır (TKGM. 18.05.1998 T. 89-1407 sy. Bölgelerarası Gn.)

Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır
KORDON EMLAK GAYRİMENKUL A.Ş Yön.Kur. Bşk Cahit İÇER
Adres : Kıbrısşehitleri Cad. No: 96 Kat: 2 Daire : 202 Yümtaş Ap. Alsancak - İZMİR
Telefon : 0 232 464 22 22 pbx Faks : 0 232 465 52 52 E-Posta : kordonemlak@gmail.com
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 1615634
Ege Internet