Deutsch English Turkce
ŞEHiT Ailelerinden ve GAZi lerden Ücret Almıyoruz               Meskenin işyeri olarak değiştirilmesi!               İstanbul’dan kıyılara kalıcı göç yaşanıyor!               
Ana Sayfa Yatırım Danışmanlık Satılıklar Kiralıklar Hakkımızda İletişim
Paylas |

Kat Karşılığı Arsa Sözleşmesi Örneği

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan:

A…………………..

Adres:……………. ile,

Diğer taraftan:

B…………………..

Adres:…………….

Bir kat karşılığı re’sen tanzim satış vaadi ve inşaat mukavelesi aktedilmiştir. İşbu mukavelede A……….. (Müteahhit) , B ……….’de (arsa varisi/varisleri olarak) olarak anılacaktır.

1- Arsa sahibi maliki bulunduğu ……………. Mah. ………………….Cad.’de kain ve tapunun İstanbul, ……………….Mah. … Pafta, …. Ada, …. Parselinde kayıtlı cem’an ………..m2 gayrimenkulde (arsa üzerinde) müteahhit aşağıda yazılı vasıflara ve imarca tasdik olunacak projesine uygun bir apartman inşa edecektir.

2- Arsa sahibi/sahiplerinin maliki bulunduğu İstanbul, ………………….., …………………….., …………………………Mah. ………………………Cad. No:…..’da kain ve Tapunun İstanbul, …………………………. ilçesi, …………………………Mah., ….. Pafta,….. Ada, ….. Parsel sayılı gayrimenkül üzerine ………………………. Beleyediye Başkanlığı’ndan alınacak izin ve tasdik edilecek projeye göre …. katlı betonarma karkas bina müteahhitçe inşa edilecektir. Her katında … daire olacak bina cem’an .. katlı olacak, kalorifeer dairesi, sığınak, hidroforlu su deposu ve tesisatı, kapıcı dairesi bodrum katında inşa olunacaktır.

3- Binanın mimari yapısı, elektrik projeleri ile her türlü detaylar müteahhit tarafından yapılacak, projeler, mevcut imar yönetmeliğine, Türkiye köprü ve inşaat cemiyeti betonarma şartnamesine, fen ve sanat kaidelerine, Bayındırlık Bakanlığı zelzele bölgesi talimatnamesine uygun olarak ve işbu sözleşmede yer alan teknik şartlara uygun olacak ve işbu avan projeler mimari tatbikat projeleri ve detaylarla diğer porojeler tanzim edilip, mutabakat hasıl olduktan sonra gayrimenkul ……. hisse itibar olunarak bunun ……../…….. hissesi arsa sahipleri üzerine geriye kalan ……./…… hisse müteahhide, ……………………………-TL (yazı ile)TL’sı bedel karşılığında ferağ ve temlik edilecektir.

4- Müteahhit, ……………………. Beledeye Başkanlığı İmar Müdürlüğü’nce projenin tasdikini takiben arsa sahiplerinin uhdesinde kalan ……./……. hisseye tekabül etmek üzere yapılacak apartmanın üstte bulunan …dairesi hisse sahiplerinin hisse sahiplerinin hisselerine tefrik ve tapuda tescil vaadinde bulunulmuş tahsis ve irtifak hakkı tesisini kabul ve taahhüt etmiştir. Müteahhit, 3. Maddede yazılı hisse satışına mükabil arsa sahiplerine bir bedel ödemeyecek, buna mükabil bilcümle malzeme ve işçilik her türlü masraflar dahil olmak üzere deruhte ettiği inşaat ve yukarıda zikredilen … daireyi arsa sahiplerine tahsis ve irtifak hakkı tesisine ve kat mülkiyetine çerilecek iskanı alınmış olarak teslimini peşinen kabul ve taahhüt eder.

5- Avan projenin arsa sahiplerinin onayını ve …………………… Belediye Başkanlığı’nca tasdikini müteakip müteahhit …. ay içerisinde bütün daire ve bölümlerin iskan müsaadesini alacaktır. Kat mülkiyetine çevirme muamelelerini ikmal ederek teslim edecektir.

6- Tapuda yapılacak ……/…… hissenin müteahhide devir ve temlikine mukabil müteahhit tarafından her türlü malzeme ve arsa sahibine teslimi taahhüt edilen dairelerin işbu mukavele hükümleri dairesinde inşaatın ikmal ve teslimi satılacak hisse yapılacak dairelerin bedelinin teminatı olarak müteahhide satılacak olan …./… hisse üzerinde birinci derece ve birinci sırada ipotek tesis olunacaktır. Bu ipotek arsa sahiplerine ait dairelerin inşaatı, her türlü malzeme ve işçilik dahil ikmal ve teslimin, buna ilaveten satış bedelinin teminatı olduğundan zemin üstü betonu döküldüğünde .. No’lu dairenin çatı kapandığında, 2 No’lu dairenin ince sıva işleri bitirildiğinde 3 No’lu dairenin ipoteği çözülecektir. Müteahhidin olan dairelerin ipotek bedelleri çözüldükçe diğerlerine aktarılacaktır. Kalan 1. Dairenin ipoteği inşaatın tamamı inşaat proje ve şartnamesine uygun şekilde ikmali ile iskan müsaadesi talebinin yapılması ve kabulü kat mülkiyetine çevrilecek şekilde arsa sahiplerinin dairelerinin teslimini müteakip, kalan ipotek ivazsız olarak fek edilecektir.

7- Müteahhit, binanın mimari özellikleri, kalorifer ve elektrik projeleri ile her türlü detayı hemen ikmal edecektir. Arsa sahipleri avan projeler, mimari statik proejeleri ve detaylarla diğer projeleri tanzim edilip, mutabakat hasıl olduktan sonra ve arsa sahiplerinin onayını mukabil inşaat derhal başlayacaktır.

8- Daire sayısı ne olur ise olsun, imar durumu gereğince müsaade edilecek inşaatın %50’si arsa sahiplerine ait olacaktır. Ancak zeminden itibaren mutlaka üst katlarda yer alacaktır.

9- Arsa sahiplerine ait daireler, proje tasdikinden sonra kat irtifakı tesisini mukabil istediklerine devir ve temlik edebileceklerdir. Şu kadar ki bu dairelerdeki müteahhidin yükümlülükleri devir ve teslim edilen, satılan kişiler içinde varittir. Bu hususta müteahhidin muvafakatı alınmayacaktır.

10- Arsa sahiplerine ait daireler, proje tasdikinden sonra yapılacak kat irtifakı tesisinden önce kendi aralarında pay edilecek ve zeminden itibaren … no’lu daire ………… …………………, (Arsa sahiplerinden birisinin ismi girilecek) … no’lu daire ( Arsa sahiplerinden diğeri ismi) … … no’lu daire ise müşterek olarak arsa sahiplerine ait olacak ve kat irtifak mukavelesi arsa sahiplerinin ismen tefriki bir dairede müştereken tesis olunacaktır.

KORDON EMLAK GAYRİMENKUL A.Ş Yön.Kur. Bşk Cahit İÇER
Adres : Kıbrısşehitleri Cad. No: 96 Kat: 2 Daire : 202 Yümtaş Ap. Alsancak - İZMİR
Telefon : 0 232 464 22 22 pbx Faks : 0 232 465 52 52 E-Posta : kordonemlak@gmail.com
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 1615634
Ege Internet